Friday, June 5, 2015

ข้อห้ามแต่งงาน ห้ามทำการมงคลในช่วงเข้าพรรษา จริงหรือไม่


การแต่งงานเป็นเรื่องของชาวบ้าน ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเข้าพรรษา ซึ่งเป็นเรื่องสงฆ์
สมัย ก่อนคนไทยบางกลุ่ม เชื่อว่า ไม่ควรทำการบุญ หรืองานมงคลใดใด ในช่วงเข้าพรรษา ไม่ใช่แต่แต่งงานอย่างเดีนว ยกเสาเอก ขึ้นบ้านใหม่ โกนจุก เพราะพระไม่ว่าง  ทำให้งานมงคลต่างๆที่ต้องนิมนต์พระมาไม่สะดวก

ที่มาที่ไปคือ
1.ใน สมัยก่อนการคนนาคมไม่สะดวก พระหากเข้าพรรษาจะต้องจำวัดที่เดียวจะไปนอนค้างแรมที่อื่นไม่ได้ หรือเดินทางไกลไม่ได้  จะทำให้ขาดพรรษา หากไปออกไปนอกวัดจะต้องกลับก่อนพระอาทิตย์ตกดิน สมัยก่อนนี้ ไม่มีรถยนต์ การนิมนต์พระ แค่หมู่บ้านใกล้ๆ ก็ต้องเดินทางไปเป็นวัน  หากไกลไปอีกหน่อยก็ต้องค้างแรมซึ่งทำไม่ได้ หากจะนิมนต์พระขี่ช้าง-ม้า ให้เดินทางเร็วขึ้น ก็ผิดวินัยพระอีก
2.ในช่วงเข้าพรรษา พระจะต้องลงอุโบสถ ประชุมสงฆ์ และเล่าเรียนพระธรรมวินัยตลอดพรรษา หากชาวบ้านนิมนต์ไปงานบุญ ไปงานนั้นบ้าง งานนี้บ้างถึงแม้จะใกล้ๆ ก็ทำให้พระไม่ได้เล่าเรียนพระปริยัติ  ฯลฯ
ดังนั้นโบราณ จึงห้ามมิให้ทำการมงคลใดใดในพรรษา ปัจจุบันนี้ เงื่อนไขเหล่านั้นไม่มีแล้ว การทำบุญหรือทำการมงคลใดใด ก็สามารถทำได้สะดวก พระก็สะดวก โยมก็สะดวก และสามารถทำการมงคลใดใดก็ได้

ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner