Sunday, July 6, 2014

63. พรหมโชค

63. พรหมโชค
สัมพันธภาพ พฤหัสบดีอยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์จากเจ้าเรือนที่ 9 ศุกร์อยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์จากเจ้าเรือนที่ 11 และพุธอยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์จากลัคนาธิปติ หรือจากเจ้าเรือนที่ 10 – (พรหม – พระพรหม)
ผล เจ้าชะตาได้อาหารรสดี เป็นที่นับถือของพราหมณ์และผู้มีความรู้สูง มีความรู้สูงมาก อายุยืน ใจบุญ และทำแต่ความดีเสมอ
ข้อสังเกต โชคนี้ให้ศุภผลอย่างสูง เจ้าชะตาสมบูรณ์ด้วยสุขภาพ ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และสัญชาติญาณทุกอย่างในการให้ประโยชน์แก่ผู้อื่น จะเห็นได้ว่าผลของโชคเป็นลักษณะศุภผลทั้งนั้น เรื่องนี้ก็เหมือนกัน กำลังจริงและความสำคัญของโชคอยู่ที่ส่วนสำคัญของชะตา เช่นสำหรับเมษลัคน์โชคนี้จะปรากฏเป็นรูปโชคเต็มที่ไม่ได้ เพราะเจ้าเรือนที่ 9 ได้แก่พฤหัสบดี ดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่พฤหัสบดีจะไปอยู่ในเรือนจตุเกณฑร์จากเจ้าเรือนที่ 9 (พฤหัสบดีเอง)
สำหรับกรกฎลัคน์ก็เหมือนกัน จะมีสัมพันธภาพของพรหมโชคไม่ได้ เพราะพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนที่ 9 และศุกร์เป็นเจ้าเรือนที่ 11
ยังสำหรับกันยลัคน์หรือธนูลัคน์อีกที่จะมีโชคนี้เต็มที่ไม่ได้ เพราะสำหรับกันยลัคน์ – พุธเป็นเจ้าเรือนที่ 10, สำหรับธนูลัคน์ – พุธเป็นเจ้าเรือนที่ 10 และศุกร์เป็นเจ้าเรือนที่ 11 ดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ศุกร์และพุธจะไปอยู่ในเรือนจตุเกณฑร์จากเจ้าเรือนที่ 11 และเจ้าเรือนที่ 10 ตามลำดับ ถ้าพิจารณาตามเหตุผลเกี่ยวแก่ธนูลัคน์ ให้ถือเอาเจ้าเรือนลัคน์แทนเจ้าเรือนที่ 10
ดังนั้นอาจสันนิษฐานได้ว่า จะมีพรหมโชคเต็มที่ได้ทุกราศีเว้นเมษ, กรกฎ และกันย์ อย่างไรก็ดีจะไม่เป็นการผิดพลาดเสียทีเดียวที่จะสันนิษฐานว่า แม้สำหรับเมษ, กรกฎ และกันย์ ก็จะมีโชคนี้ได้ในลักษณะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย ถ้าสัมพันธภาพสำคัญ 3 อย่างเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้เป็นโชคที่สมบูรณ์ ฉะนั้นการมีสัมพันธภาพเพียง 1 หรือ 2 อย่างก็ว่าเป็นโชคอ่อน ๆ ได้ ราศี (45)                                                                              นวางศ์ (45)

ชะตา (45)  เกิดวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2429
เวลามัธยมท้องถิ่น  2.30 ล.ท.
ทศาราหู 13 ปี 1 เดือน 4 วัน

ชะตานี้พฤหัสบดีอยู่ในเรือนจตุเกณฑร์ 7 จากเจ้าเรือนที่ 9 (ศุกร์) ศุกร์อยู่ในเรือนจตุเกณฑร์ 10 จากเจ้าเรือนที่ 11 (จันทร์). สัมพันธภาพที่ 3 มีไม่ได้ – เพราะลัคน์อยู่ในราศีกันย์, ลัคนาธิปติกับพุธเป็นดาวเคราะห์เดียวกัน ดังนั้นแปรไปเป็นพรหมโชคอย่างอ่อน เจ้าชะตานี้เป็นผู้ปกครองรัฐหนึ่งในมหาประเทศ ได้รับผลทั้งหมดของโชคนี้ นี่ถือได้ว่าเป็นสัมพันธภาพหนึ่งที่หาได้ยาก

--------------------------------------------


62. วิษณุโชค
62. วิษณุโชค
สัมพันธภาพ ถ้าเจ้านวางศ์ของเจ้าเรือนที่ 9 ร่วมกับเจ้าเรือนที่ 10 และเจ้าเรือนที่ 9 อยู่ในเรือนที่ 2 – (วิษณุ – นารายณ์)
ผล เจ้าชะตามีความสุขสำราญ ได้โชคลาภทางไกล ได้ทรัพย์สินมากมาย แข็งแรง ชำนาญการอภิปราย ฉลาดการสนทนา ผู้บัญชาการปกครองสรรเสริญ ไม่มีโรค อายุยืนถึง 100 ปี บูชาวิษณุเทพ
ข้อสังเกต ถ้าวิษณุโชคในชะตาไม่มีกำลังถึงดีที่สุด เจ้าชะตาจะไม่ได้รับผลทั้งหมดของวิษณุโชค นวางศ์ที่เจ้าเรือนที่ 9 เสวยเป็นส่วนสำคัญในสัมพันธภาพของโชคนี้ ถ้าเจ้านวางศ์เป็นดาวเคราะห์ที่มีกำลังแรงที่สุดด้วยการได้คุณสมบัติในษัฑพละ โชคจะให้ผลได้จริงตลอดชีวิต ชะตาหนึ่งมีวิษณุโชคอย่างแรง แต่โชคร้ายที่เจ้านวางศ์ของเจ้าเรือนที่ 9 เป็นเสาร์ และได้กำลังในษัฑพละไม่มากนัก ฉะนั้นโชคให้ผลได้เพียงในขอบเขตจำกัด ผลต่าง ๆ ที่เจ้าชะตาได้รับเป็นเพียงผลอ่อน ๆ
ถ้าพบเห็นชะตาที่แสดงว่ามีโชคที่ให้ผลใหญ่ยิ่ง ต้องใช้ความรอบคอบในการประมาณกำลังจริง ของเจ้าการสำคัญที่เป็นมูลฐานของโชค สัมพันธภาพของเจ้าเรือนที่ 9 กับเจ้าเรือนที่ 10 ทำให้ตัวเองเป็นราชาโชคอย่างแรง และเมื่อสัมพันธภาพนี้เกิดขึ้นในเรือนที่ 2 มีเจ้านวางศ์ร่วมด้วย เป็นธนโชคมีกำลังเต็มที่แน่นอน นี่เป็นราชาโชคผสมกับธนโชค สัมพันธภาพนี้แสดงให้เห็นว่า เรือนที่ 2 ต้องมีดาวเคราะห์สถิตอย่างน้อย 3 ดาวเคราะห์ ฉะนั้นสัมพันธภาพนี้เป็นสัมพันธภาพหนึ่งที่หาได้ยาก


 ราศี (43)                                                                              นวางศ์ (43)

ชะตา (43)  เกิดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2444
เวลามัธยมท้องถิ่น  6.48 ก.ท.
ทศาศุกร์ 4 ปี 2 เดือน

ชะตานี้เจ้าเรือนที่ 9 (ศุกร์) อยู่ในราศีพฤษภในนวางศ์จักร ฉะนั้นเจ้านวางศ์ได้แก่ศุกร์ และศุกร์อยู่ในเรือนที่ 2 ร่วมกับเจ้าเรือนที่ 10 (พุธ) ทั้งศุกร์เองก็เป็นเจ้าเรือนที่ 9 เป็นวิษณุโชค แม้ให้ผลไม่ได้เต็มที่ เพราะมีราหูร่วมด้วยในเรือนที่ 2 แต่เจ้าชะตาก็ยังเป็นผู้มีอำนาจในตำแหน่งสูง


ราศี (44)                                                                              นวางศ์ (44)

ชะตา (44)  เกิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2423
เวลามัธยมท้องถิ่น  กลางคืนตี 4 กับ 50 นาที
ทศาราหู 17 ปี 5 เดือน 9 วัน

ชะตานี้มีวิษณุโชคเหมือนกัน ศุกร์มิใช่เพียงแต่เป็นเจ้าเรือนที่ 10 ยังเป็นเจ้านวางศ์ของเจ้าเรือนที่ 9 (พุธ) ด้วย ทั้งพุธและศุกร์อยู่ในเรือนที่ 2 เจ้าชะตาได้รับผลดีของโชคเกือบทั้งหมด มีความรู้สูง มีความสามารถทางกฎหมายเป็นเยี่ยม เป็นข้าราชการที่รุ่งโรจน์แจ่มใส

--------------------------------------------


61. ศิวโชค61. ศิวโชค
สัมพันธภาพ เจ้าเรือนที่ 5 อยู่ในเรือนที่ 9, เจ้าเรือนที่ 9 อยู่ในเรือนที่ 10 และเจ้าเรือนที่ 10 อยู่ในเรือนที่ 5 – (ศิวะ – อิศวร)
ผล เจ้าชะตาเป็นพ่อค้าใหญ่ยิ่ง เป็นผู้ชนะ เป็นผู้บัญชาการกองทัพ จะมีปัญญาและฉลาดดุจเทพเจ้า มีคุณงามความดี
ข้อสังเกต สัมพันธภาพนี้ดูเป็นสัมพันธภาพสามัญ แต่เต็มไปด้วยความสำคัญ เรือนที่ 5, ที่ 9 เป็นเรือนตรีโกณมีกำลังเต็มที่ และเจ้าเรือนที่ 10 เป็นเรือนจตุรเกณฑร์มีกำลังเต็มที่ การมีดาวเคราะห์สถิตใน 3 เรือนนี้ตามที่กำหนดในสัมพันธภาพ ทำให้เรือนโชคและเรือนกรรมมีกำลังแรงมาก ดังนั้นเจ้าชะตาจะได้ผลดี ในความหมายของการค้า, ความรู้ทางปรัชญา และการกระทำอย่างอื่น การประมาณกำลังของโชคต้องพิจารณาการสัมพันธ์ระหว่างกันและกันของเจ้าเรือนที่ 9, เจ้าเรือนที่ 5 และเจ้าเรือนที่ 10 เช่นสำหรับเมษลัคน์จะมีศิวโชคได้ ด้วยเจ้าเรือนที่ 5 (อาทิตย์) อยู่ในเรือนที่ 9 (ธนู) เจ้าเรือนที่ 9 (พฤหัสบดี) อยู่ในเรือนที่ 10 (มกร) และเจ้าเรือนที่ 10 (เสาร์) อยู่ในเรือนที่ 5 (สิงห์). นี่จะเห็นได้ว่าทั้งพฤหัสบดี และเสาร์ไม่มีกำลัง เพราะพฤหัสบดีเป็นนิชค์และเสาร์อยู่ในราศีศัตรู เว้นแต่พฤหัสบดีจะได้นิชคภังคะ และเสาร์ได้มูลตรีโกณพละอย่างพอเพียง ดังนี้ศิวโชคสำหรับเมษลัคน์ไม่มีความสำคัญอะไรนัก
ศิวโชคสำหรับพฤษภลัคน์ก็เป็นได้แต่ในนาม ด้วยการที่เจ้าเรือนที่ 5 (พุธ) อยู่ในเรือนที่ 9 (มกร) เจ้าเรือนที่ 9 (เสาร์) อยู่ในเรือนที่ 10 (กุมภ์) หรืออยู่ในเรือนที่ 5 (กันย์) เพราะเรือนที่ 9 กับเรือนที่ 10 เสาร์ดาวเคราะห์เดียวเป็นเจ้าเรือน พุธอยู่ในเรือนที่ 9 และเสาร์อยู่ในเรือนที่ 10 มีกำลังดีกว่าพุธกับเสาร์สับเรือนกัน เพราะสัมพันธภาพแรกเสาร์เป็นเกษตร
สำหรับราศีกรกฎ – อังคารเป็นทั้งเจ้าเรือนที่ 5 และเจ้าเรือนที่ 10 ฉะนั้นเป็นศิวโชคได้บางส่วนเท่านั้น ไม่สมบูรณ์เหมือนสำหรับพฤษภ
สำหรับราศีกันย์ – จะมีศิวโชคไม่ได้ คือถ้าเจ้าเรือนที่ 9 (ศุกร์) อยู่ในเรือนที่ 10 (มิถุน) แต่เจ้าเรือนที่ 10 (พุธ) จะอยู่ในเรือนที่ 5 (มกร) ไม่ได้
สำหรับธนู – ก็เหมือนกัน ถ้าเจ้าเรือนที่ 9 (อาทิตย์) อยู่ในเรือนที่ 10 (กันย์) เจ้าเรือนที่ 10 (พุธ) จะอยู่ในเรือนที่ 5 (เมษ) ไม่ได้ เพราะระยะจรของอาทิตย์กับพุธห่างกันมากที่สุดเพียง 27 องศา
สำหรับมกร – มีศิวโชคได้เพียงบางส่วน เพราะศุกร์เป็นทั้งเจ้าเรือนที่ 5 และเจ้าเรือนที่ 10
สำหรับพฤศจิก – จะมีศิวโชคได้ดีเลิศ ทั้งมีนด้วยศิวโชคจะมีกำลังดีเท่ากัน เพราะเจ้าเรือนที่ 5 (จันทร์) แม้จะเป็นนิชค์ในเรือนที่ 9 (พฤศจิก) ก็ได้นิชคภังคะ เพราะเจ้าเรือนที่ 9 (อังคาร) อยู่ในเรือนที่ 10 (ธนู) เป็นเรือนจตุรเกณฑร์จากลัคน์

--------------------------------------------


ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner