Sunday, June 22, 2014

ความแตกต่างของ ตรียางค์นวางศ์พิษ ของไทยกับภารตะ
ในเรื่องตรียางค์ นวางศ์พิษใช้กันมากในโหราศาสตร์ไทย และฝอยพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่มาก เข้าใจว่ามาจากโหราศาสตรฮินดู-ภารตะ แต่เมื่อสอบทานกลับไปดูต้นตอ จะเห็นว่าในโหราศาสตร์ฮินดูกล่าวถึงในเรื่องนี้ไว้น้อยมาก จนแทบจะไม่มีโหราจารย์ฝ่ายฮินดูในประเทศอินเดียท่านไหนนำมาใช้เป็นหลักในการพยากรณ์เลย จะกล่าวถึงเรื่องนี้จริงๆก็มีแต่ในคัมภีร์มุหูรตะของฮินดู โดยท่านกล่าวถึงเวลาที่ไม่เป็นมงคลสำหรับวางลัคนาในดวงฤกษ์ซึ่งมีตำแหน่งคล้ายกันกับนวางศ์ลูกพิษในโหราศาสตรไทย แต่สำหรับตรียางค์พิษในโหราฮินดูจะไม่มี โดยท่านวางกฎของนวางศ์ให้โทษแบบฮินดูเอาไว้ดังนี้

ลัคน์ต้องห้าม (จากฎของมุหูรตะ-คัมภีร์ว่าด้วยการให้ฤกษ์)

1. นาคะ หากลัคน์อยู่ราศีเมษ พฤษภ ธนู กันย์ ให้งดเว้นเวลา 12 นาทีแรก (หรือประมาณ 1 ลูกนวางศ์) ในราศีดังกล่าว เพราะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลร้ายของ นาค หรือ งู (ภุชงค)

-ซึ่งโหรไทยจะเรียกว่า พิษนาค แต่ของไทยจะไม่มีพิษนาคในราศีพฤษภ นอกนั้นตรงกันกับฮินดู

2. ราหู หากลัคน์อยู่ราศีมีน กรกฏ มังกร พิจิก ให้งดเว้นเวลา 12 นาทีสุดท้ายก่อนสุดราศี (หรือประมาณ 1 ลูกนวางศ์) ในราศีดังกล่าว เพราะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลร้ายของ ราหู  

-ซึ่งโหรไทยจะเรียกว่า พิษสุนัข (ราหู-สุนัข) แต่ของไทยจะไม่มีพิษสุนัขในราศีมีน นอกนั้นตรงกันกับฮินดู

3. คฤธระ (นกแร้ง) หากลัคน์อยู่ราศีมิถุน ตุลย์ สิงห์ กุมภ์ ให้งดเว้นเวลา 12 นาทีท่ามกลางราศี (หรือประมาณ 1 ลูกนวางศ์) ในราศีดังกล่าว เพราะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลร้ายของ คฤธระ (นกแร้ง)

-ซึ่งโหรไทยจะเรียกว่า พิษครุฑ   แต่ของไทยจะไม่มีพิษครุฑในราศีมิถุน นอกนั้นตรงกันกับฮินดู

จากหลักของโหราศาสตร์ฮินดู ดังกล่าวข้างต้นซึ่งจะไม่มีตรียางค์พิษเหมือนโหรไทย และการพยากรณ์ดวงชาตาเกี่ยวกับเรื่องนี้แทบจะไม่มีให้เห็น นอกจากจะเป็นการวางหลักในในเรื่องของการวางฤกษ์ยามเท่านั้น  ส่วนของไทยจะมีฝอยทำนายเรื่องนี้เอาไว้มากมาย โดยเฉาะเรื่องลัคนา หรือ ดาวเคราะห์ในดวงชาตาเกาะนวางศ์ลูกพิษต่างๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นผลร้าย  แต่ผลของการพยากรณ์อาจจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพราะทฤษฎีนี้มีความแตกต่างกันกับโหราศาสตร์ฮินดูซึ่งเป็นทฤษฎีแม่บท

และถ้าหากนำเรื่องการพิจารณา ตำแหน่งของ ปุษการะนวางศ์ และวรโคตรมนวางศ์ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดีเป็นมงคล  มาเทียบกับตรียางค์พิษและนวางศ์พิษแบบไทย ผลจะขัดแย้งกันอยู่หลายตำแหน่ง  เพราะตำแหน่งเดียวกันบางทฤษฎีบ่งชี้ไปทางดี และบางทฤษฎีบ่งชี้ไปทางร้าย ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ผู้ที่ศึกษาโหราศาสตร์จะต้องวินิจฉัยให้ดี  ตัวอย่างเช่น นวางศ์ที่ 7 ในราศีมังกรได้ตำแหน่งทั้ง พิษสุนัข (ร้าย)และ เป็นปุษการะนวางศ์ (ดี)ด้วย  หรือบางแห่งเช่น นวางศ์ลูกที่ 5 ในราศีสิงห์ ก็เป็นทั้งพิษครุฑ (ร้าย) คฤรธะโทษ(ร้าย) และ วรโคตรมนวางศ์(ดี) ในตำแหน่งเดียวกัน และนวางศ์ที่ 9 ในราศีธนูก็เป็นทั้งปุษการะนวางศ์ (ดี) และวรโคตรมนวางศ์ (ดี) พร้อมกันทั้งสองตำแหน่ง

ข้อแนะนำในการวินิจฉัย

ถ้าหากเรานำหลักของโหราศาสตร์ฮินดูภารตะ(อย่างเดียว)มาพิจารณาในเรื่อง นวางศ์ให้คุณและโทษนี้ จะไม่เกิดความสับสน เพราะในหลักของนวางศ์ให้โทษ(นวางศ์พิษ)นั้น ท่านใช้เฉพาะในการวางฤกษ์ยามเท่านั้น โดยจะไม่นำมาวินิจฉัยดวงชาตา ส่วนหลักของนวางศ์ให้คุณเช่น วรโคตรมนวางศ์ ปุษการะนวางศ์ ท่านใช้เฉพาะการวินิจฉัยดวงชาตาเท่านั้น  (ส่วนปุษการะนวางศ์อีกแบบหนึ่ง เรียกว่า ปุษการะภาคะ หรือ ปุษการะองศา ท่านนำมาใช้ได้ทั้งการวางฤกษ์และการวินิจัยดวงชาตา)


ราศี ตรียางค์ ลูกที่ นวางศ์ ดาว นวางศ์ให้โทษ นวางศ์ให้คุณ
          โหรไทย โหรภารตะ วรโคตมะ ปุษการะ
เมษ   ปฐมนวางค์ พิษนาค นาคะโทษ วรโคตมะ  
  ทุติยะนวางค์ พิษนาค      
    ตติยะนวางค์ พิษนาค      
    จตุตถะนวางค์        
  ปัญจมะนวางค์        
    ฉัฎฐมะนวางค์        
    สัตตมะนวางค์       ปุษการะ
  อัฎฐมะนวางค์        
    นวมะนวางค์       ปุษการะ
พฤษภ   ๑๐ ปฐมนวางค์   นาคะโทษ    
  ๑๑ ทุติยะนวางค์        
    ๑๒ ตติยะนวางค์       ปุษการะ
    ๑๓ จตุตถะนวางค์ พิษครุฑ      
  ๑๔ ปัญจมะนวางค์ พิษครุฑ   วรโคตมะ ปุษการะ
    ๑๕ ฉัฎฐมะนวางค์ พิษครุฑ      
    ๑๖ สัตตมะนวางค์        
  ๑๗ อัฎฐมะนวางค์        
    ๑๘ นวมะนวางค์        
มิถุน   ๑๙ ปฐมนวางค์        
  ๒๐ ทุติยะนวางค์        
    ๒๑ ตติยะนวางค์        
    ๒๒ จตุตถะนวางค์        
  ๒๓ ปัญจมะนวางค์   คฤธระโทษ    
    ๒๔ ฉัฎฐมะนวางค์       ปุษการะ
    ๒๕ สัตตมะนวางค์ พิษสุนัข      
  ๒๖ อัฎฐมะนวางค์ พิษสุนัข     ปุษการะ
    ๒๗ นวมะนวางค์ พิษสุนัข   วรโคตมะ  
กรกฏ   ๒๘ ปฐมนวางค์     วรโคตมะ ปุษการะ
  ๒๙ ทุติยะนวางค์        
    ๓๐ ตติยะนวางค์       ปุษการะ
    ๓๑ จตุตถะนวางค์        
  ๓๒ ปัญจมะนวางค์        
    ๓๓ ฉัฎฐมะนวางค์        
    ๓๔ สัตตมะนวางค์ พิษสุนัข      
  ๓๕ อัฎฐมะนวางค์ พิษสุนัข      
    ๓๖ นวมะนวางค์ พิษสุนัข ราหูโทษ    
สิงห์   ๓๗ ปฐมนวางค์        
  ๓๘ ทุติยะนวางค์        
    ๓๙ ตติยะนวางค์        
    ๔๐ จตุตถะนวางค์ พิษครุฑ      
  ๔๑ ปัญจมะนวางค์ พิษครุฑ คฤธระโทษ วรโคตมะ  
    ๔๒ ฉัฎฐมะนวางค์ พิษครุฑ      
    ๔๓ สัตตมะนวางค์       ปุษการะ
  ๔๔ อัฎฐมะนวางค์        
    ๔๕ นวมะนวางค์       ปุษการะ
กันย์   ๔๖ ปฐมนวางค์ พิษนาค นาคะโทษ    
  ๔๗ ทุติยะนวางค์ พิษนาค      
    ๔๘ ตติยะนวางค์ พิษนาค     ปุษการะ
    ๔๙ จตุตถะนวางค์        
  ๕๐ ปัญจมะนวางค์       ปุษการะ
    ๕๑ ฉัฎฐมะนวางค์        
    ๕๒ สัตตมะนวางค์        
  ๕๓ อัฎฐมะนวางค์        
    ๕๔ นวมะนวางค์     วรโคตมะ  
ตุลย์   ๕๕ ปฐมนวางค์     วรโคตมะ  
  ๕๖ ทุติยะนวางค์        
    ๕๗ ตติยะนวางค์        
    ๕๘ จตุตถะนวางค์ พิษครุฑ      
  ๕๙ ปัญจมะนวางค์ พิษครุฑ คฤธระโทษ    
    ๖๐ ฉัฎฐมะนวางค์ พิษครุฑ     ปุษการะ
    ๖๑ สัตตมะนวางค์        
  ๖๒ อัฎฐมะนวางค์       ปุษการะ
    ๖๓ นวมะนวางค์        
พิจิก   ๖๔ ปฐมนวางค์       ปุษการะ
  ๖๕ ทุติยะนวางค์        
    ๖๖ ตติยะนวางค์       ปุษการะ
    ๖๗ จตุตถะนวางค์        
  ๖๘ ปัญจมะนวางค์     วรโคตมะ  
    ๖๙ ฉัฎฐมะนวางค์        
    ๗๐ สัตตมะนวางค์ พิษสุนัข      
  ๗๑ อัฎฐมะนวางค์ พิษสุนัข      
    ๗๒ นวมะนวางค์ พิษสุนัข ราหูโทษ    
ธนู   ๗๓ ปฐมนวางค์ พิษนาค นาคะโทษ    
  ๗๔ ทุติยะนวางค์ พิษนาค      
    ๗๕ ตติยะนวางค์ พิษนาค      
    ๗๖ จตุตถะนวางค์        
  ๗๗ ปัญจมะนวางค์        
    ๗๘ ฉัฎฐมะนวางค์        
    ๗๙ สัตตมะนวางค์       ปุษการะ
  ๘๐ อัฎฐมะนวางค์        
    ๘๑ นวมะนวางค์     วรโคตมะ ปุษการะ
มังกร   ๘๒ ปฐมนวางค์     วรโคตมะ  
  ๘๓ ทุติยะนวางค์        
    ๘๔ ตติยะนวางค์        
    ๘๕ จตุตถะนวางค์        
  ๘๖ ปัญจมะนวางค์       ปุษการะ
    ๘๗ ฉัฎฐมะนวางค์        
    ๘๘ สัตตมะนวางค์ พิษสุนัข     ปุษการะ
  ๘๙ อัฎฐมะนวางค์ พิษสุนัข      
    ๙๐ นวมะนวางค์ พิษสุนัข ราหูโทษ    
กุมภ์   ๙๑ ปฐมนวางค์        
  ๙๒ ทุติยะนวางค์        
    ๙๓ ตติยะนวางค์        
    ๙๔ จตุตถะนวางค์ พิษครุฑ      
  ๙๕ ปัญจมะนวางค์ พิษครุฑ คฤธระโทษ วรโคตมะ  
    ๙๖ ฉัฎฐมะนวางค์ พิษครุฑ     ปุษการะ
    ๙๗ สัตตมะนวางค์        
  ๙๘ อัฎฐมะนวางค์       ปุษการะ
    ๙๙ นวมะนวางค์        
มีน   ๑๐๐ ปฐมนวางค์ พิษนาค     ปุษการะ
  ๑๐๑ ทุติยะนวางค์ พิษนาค      
    ๑๐๒ ตติยะนวางค์ พิษนาค     ปุษการะ
    ๑๐๓ จตุตถะนวางค์        
  ๑๐๔ ปัญจมะนวางค์        
    ๑๐๕ ฉัฎฐมะนวางค์        
    ๑๐๖ สัตตมะนวางค์        
  ๑๐๗ อัฎฐมะนวางค์        
    ๑๐๘ นวมะนวางค์   ราหูโทษ วรโคตมะ  

 


ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner