Wednesday, August 6, 2014

168. 169. ทุรมุขโชค

170. โภชนเสาขยโชค

สัมพันธภาพ – เจ้าเรือนที่ 2 มีกำลังดีเสวยไวเศษิกางศ และได้โยคของพฤหัสบดีหรือของศุกร์ – (โภชะนะเสาขยะ – อาหารที่พอใจ)

ผล – เจ้าชะตามีทรัพย์สิน และได้กินอาหารที่พอใจเสมอ


ข้อสังเกต – ศุกร์เป็นการกสำหรับการกิน (ภุกติ) หรืออาหาร ฉะนั้นศุกร์ต้องอยู่ในที่ดีและไม่ถูกเบียดเบียน (โชคทั้งนี้ต้องพิจารณาการกเป็นสิ่งแรก)
166.  167. ศุมุขโชค

สัมพันธภาพ

-      (166) เจ้าเรือนที่ 2 อยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ ได้โยคของศุภเคราะห์ หรือศุภเคราะห์อยู่ในเรือนที่ 2

-      (167) เจ้าเรือนที่ 2 อยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ ซึ่งเป็นเรือนอุจจ์, เรือนเกษตร , หรือเป็นเรือนมิตร ของเจ้าเรือนที่ 2 และเจ้าเรือนจตุรเกณฑร์นั้นต้องเสวยโคปุรางศ.


-      (ศุมุขะ – หน้างาม)

ผล – หน้าเจ้าชะตายิ้มแย้มและมีเสน่ห์ให้เกิดความนิยม

ข้อสังเกต – คำพูด, นัยตา และดวงหน้า อยู่ในความหมายของเรือนที่ 2 ดังนั้นถ้าเรือนที่ 2 และเจ้าเรือนที่ 2 ถูกผลร้ายเบียน คำพูดรุนแรงไม่สละสลวยนิ่มนวล, สายตาผิดปกติ และดวงหน้าไม่น่าดู แต่ความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่จะเสียไปทุกอย่าง เพราะผู้ที่หน้าตาไม่น่าดู คำพูดอาจนิ่มนวลสละสลวย และสายตาดี หรือผู้ที่สายตาพิการอาจวาจาดี เรื่องทั้งหมดนี้นอกจากสัมพันธภาพที่จำกัดสำหรับโชคแล้วยังต้องพิจารณาที่ สถิตของการกเป็นประการแรก--------------------------------------------
168.  169. ทุรมุขโชค

สัมพันธภาพ

-      (168) บาปเคราะห์อยู่ในเรือนที่ 2 และเจ้าเรือนที่ 2 สัมพันธ์กับดาวร้าย หรือเจ้าเรือนที่ 2 เป็นนิชค์

-      (169) เจ้าเรือนที่ 2 เป็นบาปสัมพันธ์กับคุลิกา หรือเสวยนวางศ์ราศีศัตรู และนวางศ์ราศีนิชค์ ร่วมกับบาปเคราะห์


-      (ทุระมุขะ – หน้าทราม)

ผล – ดวงหน้าเจ้าชะตาไม่น่าดู หรือหน้าบึ้งบูดโกรธง่าย เจ้าโมโหโทโส

ข้อสังเกต – ดวงหน้าจะสวยงามหรือน่าเกลียดมากน้อยเพียงใด สุดแต่อิทธิพลดีหรืออิทธิพลร้ายที่สำแดงต่อเรือนที่ 2. บางคนดวงหน้าน่าเกลียดมาแต่กำเนิด บางคนดวงหน้าเสียรูปเพราะอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุที่ให้ผลอย่างนี้จะเกิดขึ้นในระหว่างมหาทศาและอนุทศาของดาว เคราะห์ที่เกี่ยวข้องแก่เรือนที่ 2--------------------------------------------

ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner