Sunday, July 6, 2014

63. พรหมโชค

63. พรหมโชค
สัมพันธภาพ พฤหัสบดีอยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์จากเจ้าเรือนที่ 9 ศุกร์อยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์จากเจ้าเรือนที่ 11 และพุธอยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์จากลัคนาธิปติ หรือจากเจ้าเรือนที่ 10 – (พรหม – พระพรหม)
ผล เจ้าชะตาได้อาหารรสดี เป็นที่นับถือของพราหมณ์และผู้มีความรู้สูง มีความรู้สูงมาก อายุยืน ใจบุญ และทำแต่ความดีเสมอ
ข้อสังเกต โชคนี้ให้ศุภผลอย่างสูง เจ้าชะตาสมบูรณ์ด้วยสุขภาพ ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และสัญชาติญาณทุกอย่างในการให้ประโยชน์แก่ผู้อื่น จะเห็นได้ว่าผลของโชคเป็นลักษณะศุภผลทั้งนั้น เรื่องนี้ก็เหมือนกัน กำลังจริงและความสำคัญของโชคอยู่ที่ส่วนสำคัญของชะตา เช่นสำหรับเมษลัคน์โชคนี้จะปรากฏเป็นรูปโชคเต็มที่ไม่ได้ เพราะเจ้าเรือนที่ 9 ได้แก่พฤหัสบดี ดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่พฤหัสบดีจะไปอยู่ในเรือนจตุเกณฑร์จากเจ้าเรือนที่ 9 (พฤหัสบดีเอง)
สำหรับกรกฎลัคน์ก็เหมือนกัน จะมีสัมพันธภาพของพรหมโชคไม่ได้ เพราะพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนที่ 9 และศุกร์เป็นเจ้าเรือนที่ 11
ยังสำหรับกันยลัคน์หรือธนูลัคน์อีกที่จะมีโชคนี้เต็มที่ไม่ได้ เพราะสำหรับกันยลัคน์ – พุธเป็นเจ้าเรือนที่ 10, สำหรับธนูลัคน์ – พุธเป็นเจ้าเรือนที่ 10 และศุกร์เป็นเจ้าเรือนที่ 11 ดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ศุกร์และพุธจะไปอยู่ในเรือนจตุเกณฑร์จากเจ้าเรือนที่ 11 และเจ้าเรือนที่ 10 ตามลำดับ ถ้าพิจารณาตามเหตุผลเกี่ยวแก่ธนูลัคน์ ให้ถือเอาเจ้าเรือนลัคน์แทนเจ้าเรือนที่ 10
ดังนั้นอาจสันนิษฐานได้ว่า จะมีพรหมโชคเต็มที่ได้ทุกราศีเว้นเมษ, กรกฎ และกันย์ อย่างไรก็ดีจะไม่เป็นการผิดพลาดเสียทีเดียวที่จะสันนิษฐานว่า แม้สำหรับเมษ, กรกฎ และกันย์ ก็จะมีโชคนี้ได้ในลักษณะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย ถ้าสัมพันธภาพสำคัญ 3 อย่างเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้เป็นโชคที่สมบูรณ์ ฉะนั้นการมีสัมพันธภาพเพียง 1 หรือ 2 อย่างก็ว่าเป็นโชคอ่อน ๆ ได้ ราศี (45)                                                                              นวางศ์ (45)

ชะตา (45)  เกิดวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2429
เวลามัธยมท้องถิ่น  2.30 ล.ท.
ทศาราหู 13 ปี 1 เดือน 4 วัน

ชะตานี้พฤหัสบดีอยู่ในเรือนจตุเกณฑร์ 7 จากเจ้าเรือนที่ 9 (ศุกร์) ศุกร์อยู่ในเรือนจตุเกณฑร์ 10 จากเจ้าเรือนที่ 11 (จันทร์). สัมพันธภาพที่ 3 มีไม่ได้ – เพราะลัคน์อยู่ในราศีกันย์, ลัคนาธิปติกับพุธเป็นดาวเคราะห์เดียวกัน ดังนั้นแปรไปเป็นพรหมโชคอย่างอ่อน เจ้าชะตานี้เป็นผู้ปกครองรัฐหนึ่งในมหาประเทศ ได้รับผลทั้งหมดของโชคนี้ นี่ถือได้ว่าเป็นสัมพันธภาพหนึ่งที่หาได้ยาก

--------------------------------------------


ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner