Sunday, February 3, 2013

พิธีปล่อยปลา วัดด่าน พระราม 3 และพิธีโยคาตันตระ วัดฝอกวงซาน

พิธีปล่อยปลา วัดด่าน พระราม 3 และ พิธีโยคาตันตระ วัดฝอกวงซาน ประกอบพิธี ณ จ.สมุทรสาคร ปี 2548 พระอาจารย์ซินติ้งมหาเถระ เป็น ประธานพิธี
ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner