Tuesday, May 18, 2010

FW: < หนังสือธรรมะดีดี / free download > 

Subject: < หนังสือธรรมะดีดี / free download >
Date:

 

พอใจเท่าที่มี ยินดีเท่าที่ได้

ส่งให้เป็นธรรมทานต่อๆ ไปครับ...
                                             
   

รหัส

หนังสือ / ผู้เขียน

ขนาดไฟล์

โหลดไฟล์

BOOK0001

คิริมานนทสูตร
พระสูตรจากพระไตรปิฎก

249 KB.

BOOK0002

ชีวิตนี้น้อยนัก และ วิธีสร้างบุญบารมี
โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

453 KB.

BOOK0003

จิต คือ พุทธะ
โดย หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

259 KB.

BOOK0004

ทางเอก ( การปฏิบัติธรรมแนวเจริญสติ )
โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

866 KB.

BOOK0005

คำถามและคำตอบแนวทางการปฏิบัติธรรม
โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท

251 KB.

BOOK0006

การทำความรู้สึกตัว
โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

144 KB.

BOOK0007

จิตเป็นแก่นของชีวิต
โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

211 KB.

BOOK0008

สิ้นโลกเหลือธรรม
โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

380 KB.

BOOK0009

เสียดาย...คนตายไม่ได้อ่าน
โดย ดังตฤณ

1,060 KB.

BOOK0010

จิตสดใสแม้กายพิการ
โดย อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

994 KB.

BOOK0011

มนต์คลายโกรธ 2551
โดย ทูตใจ

6,000 KB.

BOOK0012

การฝึกสติเพื่อสมาธิ
โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

273 KB.

BOOK0013

ประทีปส่องธรรม และ วิถีแห่งความรู้แจ้ง
โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

278 KB.

BOOK0014

มีชีวิตที่คิดไม่ถึง
โดย ดังตฤณ

955 KB.

BOOK0015

รวมคำสอนของหลวงปู่
โดย หลวงปู่บุดดา ถาวโร

1,930 KB.

BOOK0016

ธรรมนูญชีวิต
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

352 KB.

BOOK0017

พิจารณากาย พิจารณาจิต
โดย หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

826 KB.

BOOK0018

รวมคำสอนของพระอาจารย์ใหญ่สายพระป่า
โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

5,000 KB.

BOOK0019

วิมุตติปฏิปทา และ แด่เธอผู้มาใหม่
โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

534 KB.

BOOK0020

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่ม 1 - 5
โดย ดังตฤณ

3,240 KB.

BOOK0021

อนาลโยวาทะ
โดย หลวงปู่ขาว อนาลโย

1,790 KB.

BOOK0022

จิตมุ่งสู่ความหลุดพ้น
โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

1,400 KB.

BOOK0023

ใจเป็นใหญ่
โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

315 KB.

BOOK0024

แสงส่องใจ
โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

663 KB.

BOOK0025

คิดจากความว่าง
โดย ดังตฤณ

183 KB.

 

รหัส

หนังสือ / ผู้เขียน

ขนาดไฟล์

โหลดไฟล์

BOOK0026

พุทธธรรม ( ฉบับเดิม )
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

1,240 KB.

BOOK0027

น้อมลงที่ใจ
โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

683 KB.

BOOK0028

ภาวนารู้เท่าทัน
โดย หลวงปู่หลุย จันทสโร

316 KB.

BOOK0029

คู่มือการทำความรู้ตัว
โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

1,880 KB.

BOOK0030

กรรมพยากรณ์ ตอน ชนะกรรม
โดย ดังตฤณ

3,650 KB.

BOOK0031

ความเชื่อเรื่องกรรม
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

683 KB.

BOOK0032

ทางพ้นทุกข์
โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท

512 KB.

BOOK0033

เข้าถึงพระไตรลักษณ์
โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

655 KB.

BOOK0034

สติรักษาจิต
โดย หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

384 KB.

BOOK0035

ปุจฉาวิสัชนาในประเทศ
โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

1,090 KB.

BOOK0036

พระอานนท์พุทธอนุชา
โดย อ.วศิน อินทสระ

691 KB.

BOOK0037

ช้อปปิ้งบุญ และ ธรรมะรอบกองไฟ
โดย ขวัญ เพียงหทัย

847 KB.

BOOK0038

กรรมลิขิต
โดย ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ

401 KB.

BOOK0039

พุทธวิธีควบคุมความคิด
โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

228 KB.

BOOK0040

วาทะดังตฤณฉบับชวนคิด และ ความรักหลากสี
โดย ดังตฤณ

858 KB.

ขออุทิศกุศลนี้ให้ตัวข้าพเจ้า, บิดามารดาของข้าพเจ้า, ญาติพี่น้องทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดี, ที่ล่วงลับไปแล้วก็ดี, มิตรสหาย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญาญทั้ง 3 ภพ, เจ้ากรรมนายเวร สัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่บนโลกใบนี้
รวมไปถึงศัตรูหมู่มาร...อย่าได้มีเวรมีกรรมต่อกันและกันจากนี้ไป...
ขอให้ท่านมัจจุราชทรงเป็นสักขีพยานในการสร้างกุศลด้วยธรรมทานครั้งนี้ด้วยเทอญ

 


--
< - - - L e e N a - - - >


Hotmail: อีเมลฟรีประสิทธิภาพสูงที่มีการรักษาความปลอดภัยโดย Microsoft รับทันที


Hotmail has tools for the New Busy. Search, chat and e-mail from your inbox. Learn more.


Hotmail has tools for the New Busy. Search, chat and e-mail from your inbox. Learn more.

“This e-mail and any attachment may contain confidential or legally privileged information for use of TPT Petrochemical Public Co., Ltd. only. If you  are not the intended recipient, you are not authorized to copy or disclose all or any part of it without the prior written consent of the  company.” 


Hotmail: Trusted email with powerful SPAM protection. Sign up now.--
Astro Neemo

ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner