Monday, February 8, 2010

FW: http กับ https ต่างกันอย่างไร?

 

 

เรื่องนี้ น่าสนใจมาก สำหรับชาวอินเตอร์เนต์

 รีบอ่านซะนะครับ   หากเคยอ่านก็ถือว่าทบทวนแล้ว กัน

ความปลอดภัย เกิดขึ้นได้ หากใส่ใจและศึกษา  เพื่อป้องกัน

 

สิริพนธ์

 


ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner