Wednesday, October 14, 2009

พุทธเกษตรทัวร์

จาริกแสวงธรรมตามรอยบาทพระศาสดา

นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน   4   ตำบล

 

สถานที่ประสูติ  สถานที่ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา สถานที่ปรินิพพาน ลุมพินี พุทธคยา

เมืองสารนาถ  เมืองกุสินารา  กรุงราชคฤห์  เมืองพาราณสี  แม่น้ำคงคา   ประเทศอินเดีย เนปาล

( 8 วัน 7 คืน)

พระวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพุทธประวัติตลอดการเดินทาง

 

กำหนดการเดินทาง

 

 

วันที่ 19 มกราคม 2553  วันแรกของการเดินทาง                                    กรุงเทพฯ      เมืองคยา

 

เวลา       06.30 น.               พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  เข้าประตู............................ช่อง.................

รับเอกสารการเดินทาง

08.30 น.               คณะออกเดินทางจากกรุงเทพฯ  สู่  เมืองคยา  โดยสารการบิน     เจทแอร์  9W69

10.15 น.               (เวลาท้องถิ่น) คณะเดินทางถึง สนามบินคยา รัฐพิหาร  ประเทศอินเดีย 

เวลาอินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที  คณะผ่านพิธีตรวจคน

เข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว แลกเงินรูปี แล้วนำท่านสู่เมืองพุทธคยาเข้าพักที่วัดไทย

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวันที่วัดไทย                                                       (มื้อที่ 1)

14.00 น.               ออกเดินทางไปนมัสการองค์พระเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้และต้นพระศรีมหาโพธิ์

พระแท่นวัชระอาสน์ ที่ประทับนั่งตรัสรู้ในคืนวันเพ็ญเดือน เปิดโอกาสให้นั่งสมาธิ ฟังธรรมบรรยาย ถวายน้ำปานะ และญาติโยมรับประทานอาหารเย็น                     ( มื้อที่ 2 )                                    

วันที่  20 มกราคม  2553  วันที่สอง                                                                  พุทธคยา

 

06.00 น.               รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารไทยวัดครูบาบุญชุ่ม เสร็จแล้วไปกราบไหว้

นมัสการสถานที่ตรัสรู้ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และชมสัตตมหาสถาน ภายหลัง

ที่ทรงตรัสรู้แล้ว                                                                     ( มื้อที่ 3 )

11.00 น.               รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารในวัดจัดให้ และพักผ่อน 2 ชั่วโมง     ( มื้อที่ 4 )

14.00 น.               ไปชมวัดนานาชาติ มีวัด ภูฐาน วัดญี่ปุ่น วันทิเบต วัดศรีลังกา เป็นต้นและไปชมบ้างนางสุชาดา แม่น้ำเนรัญชราที่อธิฐานลอยถาด

17.00 น.               ไปจับจ่ายซื้อข้าวของ เสื้อผ้า เพื่อนำไปฝากญาติมิตร เป็นช่วงเวลาอิสระและท่านใดอยากไปสวดมนต์ทำสมาธิ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.               รับประทานอาหารเย็น                                                              ( มื้อที่ 5 )

 และร่วมทำบุญถวายผ้าป่าบำรุงวัดไทยครูบาบุญชุ่มเสร็จแล้วท่านใดประสงค์จะไปทำสมาธิที่ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์บริเวณตรัสรู้ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐแต่ท่านใดประสงค์จะพักผ่อนก็ตามอัธยาศัย

(ขอให้ทุกท่านอาบน้ำ  แต่งตัว ชุดขาวเพื่อไปทำสมาธิ)

ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี โดยพร้อมเพรียงกัน

พักวัดไทย

 

วันที่  21 มกราคม  2553  วันที่ สาม ของเดินทาง                                     พุทธคยา  ไวสาลี

 

05.00 น.               รับประทานอาหารเช้า                                                              (มื้อที่ 6)

แล้วเดินทางไทยเขาคิชกูฏ นมัสการพระมูลคันธกุฎี ทำสมาธิ

สวดมนต์ ชมถ้ำสุกรขาตา ที่พระสารีบุตรบรรลุอรหันต์ ชมถ้ำพระมหาโมคัลนะ

ที่พักพระอานนท์  ที่พระเทวทัต กลิ้งหินประทุษร้ายพระพุทธองค์  วัดหมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นต้น

10.00 น.               เข้าชมและกราบไหว้บูชา สถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ภายในวัดพระเวฬุวันวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา

11.00 น.               รับประทานอาหารกลางวันที่วันไทยนาลันทา เสร็จแล้วไปกราบไหว้บูชาอธิษฐานของพรหลวงพ่อองค์ดำที่ศักดิ์สิทธิ์                                                         (มื้อที่ 7)

14.00 น.               เดินทางสู่เมืองไวสาลี รับประทานอาหารค่ำ ที่ทางวัดไทยไวสาลี จัดให้ ทำบุญถวายผ้าป่าบำรุงวัดแล้วพักผ่อน                                                                   (มื้อที่ 8)

 

 

วันที่  22  มกราคม  วันที่ สี่ ของการเดินทาง                                      ไวสาลี  กุสินารา

 

05.00 น.               รับประทานอาหารแล้ว  เดินทางสู่กุสินาราสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน   กราบไหว้บูชา สวดมนต์ ทำสมาธิ เวียนเทียน นมัสการมกุฎพันธนเจดียสถานที่ถวายพระเพลิงซึ่งอยู่ห่างจาก สาสวโณทยาน สถานที่ เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน   ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 1 ก.ม.                                                                                   ( มื้อที่ 9 )

11.00 น.               รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทางแพ็คกล่องจากวัดไทยไวสาลี             ( มื้อที่ 10)

16.00 น.               ถึงสาลวโนทยาน สักการบูชา ทำวัตรเย็น สวดมนต์ และทำสมาธิ แผ่เมตตา หากไม่ค่ำก่อน ก็ไปสักการระกราบไหว้มกุฎพันธนเจดีย์ที่ประชุมเพลิงพระพุทธสรีระและพักวัดกุสาวดี เป็นวัดไทยที่กำลังก่อนสร้างแต่ก็มีที่พักดีพอใช้ ทำบุญถวายผ้าป่าบำรุงวัด รับประทานอาหารเย็นแล้วพักผ่อน                                                             ( มื้อที่ 11)

 

 

วันที่ 23 มกราคม  2553 วันที่ห้า ของการเดินทาง                                    กุสินารา   ลุมพินี

 

05.00น.                 รับประทานอาหารเช้าแล้วเดินทางสู่ลุมพินี ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง (เสียเวลาผ่านด่านราว 1 ชั่วโมง)                                                                      ( มื้อที่ 11)

11.00 น.               รับประทานอาหารกลางวันที่วัดโคตรมีเป็นวัดของเนปาลมีภิกษุณี และสามเณรีอยู่หลายองค์สวดมนต์เสียงไพเราะมาก                                                      ( มื้อที่ 12 )

13.00 น.               ไปกราบนมัสการสถานที่ ประสูติ ณ สวนลุมพินีวัน ทำสมาธิ เวียนเทียน และชมเสาอโศก อายุกว่า 2,300 ปี จารึกยืนยันสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ชมสระสรงพระราชกุมารหลังประสูติกาล  ชมวิหารที่มีหินสลักภาพพระประสูติกาล และรอยพระบาทพระราชกุมารที่แผ่นหินภายในวิหารแห่งนี้

19.00 น.               กลับสู่ที่พักร่วมทำบุญถวายผ้าป่าบำรุงวัดโคตรมี และรับประทานอาหารเย็นหรือท่านใดประสงค์จะร่วมสวดมนต์ กับ ภิกษุณีและสามเณรี ก็เป็นกุศลยิ่ง           ( มื้อที่ 13 )

 

วันที่  24 มกราคม  2553  วันที่หก  ของการเดินทาง                                 ลุมพินี  พาราณสี

 

05.00 น.               รับประทานอาหารเช้าแล้วเดินทางสู่เมืองพาราณสี เมืองเก่าแก่หลายพันปี       ( มื้อที่ 14 )

11.00 น.               ระหว่างทางรับประทานอาหารที่แพ็คกล่องจากวัดโคตรมี                         ( มื้อที่ 15 )

ระยะทางไกลมากกว่า 370 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง 10 ชั่วโมง ใช้ห้องน้ำระหว่างทาง ควรเตรียมอุปกรณ์ที่สะดวกไว้เป็นต้นว่า กระดาษชำระ สำหรับสุภาพสตรีควรมีผ้าถุงด้วยจะสะดวก

18.00 น.               เข้าสู่ที่พักวัดไทยสารนาถ ซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสรวิชัย เป็นเจ้าอาวาสท่านเป็นพระอินเดียแต่สามารถพูดไทยได้อย่างคล่องแคล่วเพราะเคยเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยในประเทศไทย และสามารถพูดภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาอังกฤษ และอีกหลายภาษา รับประทานอาหารเย็น           (มื้อที่ 16 )

 

วันที่  25 มกราคม  2553  วันที่เจ็ด  ของการเดินทาง                                         พาราณสี

 

05.00 น.               ไปแม่น้ำคงคาชมพิธีเผาศพ ล่องเรือดูพิธีกรรมของชาวฮินดูที่สืบทอดกันมากว่า 4,000 ปี ไม่เคยขาดสาย และไฟทีเผาศพ 4,000 ปี ไม่เคยดับเลยเพราะมีศพรอเผาวันหนี่ง ๆ เป็นสิบหรือ ยี่สิบศพ

08.00 น.               กลับวัดไทยสารนาถ รับประทานอาหารวัดไทยสารนาถ                                            ( มื้อที่ 17 )

09.00 น.               ไปกราบไหว้สักการบูชาสถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมจักกัปปวัตนสูตร ณ ป่าอิสิปถนมฤคทายวัน เป็นการเริ่มประกาศพระพุทธศาสนา และได้ปัจจวัคคีย์เป็นสาวกกลุ่มแรก สวดมนต์ ไหว้พระ ทำสมาธิ เวียนเทียน ชมพระมูลคันธกุฏี เสาอโศก กุฏิหมู่สงฆ์ สวนกวาง เป็นต้น

11.30 น.               กลับสู่วัดไทยสารนาถรับประทานอาหารกลางวัน                                                       ( มื้อที่ 18 )

19.30 น.               รับประทานอาหารเย็น และร่วมทำบุญสวดมนต์ทำสมาธิ ที่ห้องสวดมนต์ในวัดเย็น และร่วมทำบุญถวายผ้าป่าบำรุงวัด                                                 ( มื้อที่ 19 )

 

วันที่26  มกราคม  2553  วันที่แปด                                                    พาราณาสี   กรุงเทพฯ

 

                06.00 น.               รับประทานอาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย                             (มื้อที่ 20 )

11.00 น.               รับประทานกลางวันแล้วเก็บของเพื่อเดินทางไปสนามบิน พาราณาสี            (มื้อที่ 21 )

                13.00 น.               ถึงสนามบินเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสายการบิน..เจทแอร์..เที่ยว...9W70...

                18.35 น.               ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขและอัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ                     ท่านละ 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

อัตราค่าบริการนี้รวม

 

+                 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน สายการบินเจทแอร์ ชั้นทัศนาจร กรุงเทพฯ เมืองคยา ,พาราณสี กรุงเทพฯ รับผิดชอบสัมภาระกระเป๋าเดินทาง น้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กิโลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถือติดตัว 1 ใบ

+ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอินเดียและเนปาล

+ ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสนามบินเมืองคยา , สนามบินพาราณสี

+ พักวัดไทย (พัก 4 ท่าน / ห้อง)

+ ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ

+ บริการน้ำดื่ม ลูกอม ขนมขบเคี้ยว ตลอดการเดินทาง

+ ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการนำคณะไหว้พระตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในรายการ

+ ค่าธรรมเนียมเข้านมัสการพุทธสถานและชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

+ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม                   

-  ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง (PASSPROT)

                -  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

                -  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสั่งมารับประทานเอง

                -  ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร และค่าซักรีด ฯลฯ

                -  ค่าสัมภาระที่น้ำหนักเกินกว่า 20 กิโลกรัม / ท่าน

               

โปรดทราบระเบียบและกำหนดการเดินทาง ดังนี้

1.             วันเดินทาง เดินทางวันอังคารที่ 19 มกราคม  2553 กลับวันที่ 26  มกราคม 2553

2.             สถานที่นำไปจะนำชมและทำพิธีสักการบูชา ณ สังเวชนียสถานและพุทธสถานทุกแห่ง

3.             รับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ ปิดรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2552 รับจำนวนจำกัดเพียง 35 ท่าน (ถ้าเต็มก่อน จะปิดรับก่อนกำหนด)

4.             การชำระเงิน        จ่ายเป็นค่ามัดจำ                  10,000   บาท       พร้อมแจ้งชื่อภาษาไทยและอังกฤษ

ชำระ                                      13,000   บาท        วันที่ 30 พฤศจิกายน  2552

ชำระ                                      13,000   บาท        ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม  2552

ไม่ขัดข้องหากท่านจะจ่ายทั้งหมดในครั้งเดียว

5.             วิธีชำระเงิน

โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด  สาขา มีนบุรี  เลขบัญชี  094-2-38253-9

สำหรับผู้ที่จ่ายค่ามัดจำแล้ว กรุณาแจ้งด้วยว่าท่านต้องการพักกับใครบ้าง

กำหนดการเดินทาง

 

19/01/53                               กรุงเทพฯ ถึง คยา                วัดไทยครูบาบุญชุ่ม

20/01/53                               พุทธคยา                                วัดไทยครูบาบุญชุ่ม

21/01/53                               พุทธคยา ไวสาลี                  วัดไทยไวสาลี

22/01/53                               ไวสาลี   กุสินารา                วัดกุสาวดี

23/01/53                               กุสินารา  ลุมพินี                  วัดของเนปาล

24/01/53                               ลุมพินี  พาราณาสี             วัดไทยสารนาถ

25/01/53                               พาราณาสี                              วัดไทยสารนาถ

26/01/53                               พาราณาสี ถึง  สุวรรณภูมิ ประเทศไทย

 

 

 

หมายเหตุ                        พักวัด 7 คืน

                                                พักวัดนอนห้องละ 3-4 ท่าน

                                                อาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ ต่อวัน (พร้อมด้วยชา กาแฟ โอวัลติน กาแฟดำ)

                                ถ้าท่านผู้ใดหิว หรือรู้สึกไม่สบาย กรุณาแจ้งกับหัวหน้าทัวร์ได้ทันทีด้วยความยินดีและ

เต็มใจอย่างยิ่ง

ขอความกรุณาให้ความร่วมมือในการรักษาเวลาอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

 

พุทธเกษตรทัวร์

 

928/43 อาคาร 108  เอื้ออาทรบึงกุ่ม  เฟส 4 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. 10240

โทร.         :   02-173-3962  , 081-427-0952 (นก)

FAX               :     02-173-3962

Email             :     PATTAWAN2009@YAHOO.COM

 

                                                                                                               

                                                                                                                                             

ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner