Wednesday, September 9, 2009

โครงการพระเจ้าองค์แสนถวายในหลวงพระเจ้าองค์แสน.jpg

เรียน สมาชิกพลังจิตพิชิตภัยพิบัติ ทุกท่าน

สืบเนื่องจากขณะนี้โครงการพระเจ้าองค์แสน ซึ่งทางกลุ่มได้ริเริ่มโครงการขึ้น

เพื่อหล่อหลอมรวมใจคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อันเป็นศูนย์รวมจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลุก และกระตุ้นจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ปลุกจิตสำนึกจากดวงจิตภายในให้ตื่นขึ้นสู่การเสียสละเพื่อส่วนรวม อันเป็นแก่นของการสร้างความสามัคคีและความสงบสุขให้แก่สังคมส่วนรวม
การจัดสร้างพระพุทธรูปพระเจ้าองค์แสนนี้ ทางคณะผู้จัดสร้างได้เน้นหนักให้ผู้ที่มาร่วมสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ ตั้งคำอธิษฐานเพื่อเป็น.. "พรแห่งแผ่นดิน"
เพื่อส่วนรวมโดยที่ไม่ระลึกถึงความสุขส่วนตน เมื่อจิตของผู้ที่ร่วมตั้งจิตอธิษฐานทั้งแสนคนเป็นจิตที่มีความบริสุทธิ์ เป็นจิตที่คิดเพื่อประโยชน์สุข เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กำลังและความศักดิ์สิทธิ์จะเกิดขึ้น
ทั้งแสนคำอธิษฐานจากดวงจิตที่บริสุทธิ์นี้ เมื่อมาหลอมรวมเป็นพระพุทธปฏิมาพียงหนึ่งเดียว พุทธบารมีก็จะช่วยปกปักรักษา ค้ำจุน ชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ให้เจริญวัฒนาสถาพรสืบไปจนครบ ๕,๐๐๐ปี

เป้าหมาย
พระพุทธรูปทองเหลือง ปิดทองคำแท้ ปางทรงเครื่องจักรพรรดิ หน้าตักองค์พระกว้าง ๔ ศอก พร้อมฐาน และ บังแส้ จำนวน ๑ องค์

กำหนดการหล่อองค์พระ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
ณ. มณฑลพิธี พุทธมณฑล จ. นครปฐม

สถานที่ประดิษฐาน
วัดชัยมงคล (วัดวังมุย) ต.ประตูป่า อ.เมือง
จ.ลำพูน ๕๑๐๐๐.

ท่านสามารถมีส่วนรวมได้โดยการเขียนคำอธิฐานเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จารึกบนแผ่นทองเหลือง รวบรวมส่งมาได้ที่

๑. ตู้ ปณ. ๔๕ ปณฝ. สันติสุข กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๓.
๒. คุณคณานันท์ ทวีโภค
๗๒๕ ถ.ลาดหญ้า คลองสาน กทม. ๑๐๖๐๐.
๓. ตุ้ ปณ. ๗๙ ปณศ. สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐.

ท่านสามารถขอรับแผ่นทองเหลืองเพื่อเขียนคำอธิษฐานและสอบถามข้อมูลได้ที่
๑.๑) กระทู้พระเจ้าองค์แสน เว็บไซต์พลังจิต ดอท คอม http://board.palungjit.com/f178/พระเจ้าองค์แสน-155870.htm
๑.๒) คุณธัญญาศิริ ชาลีวรรณ โทร. ๐๘๕-๓๒๙๓๕๐๐
numpjai@gmail.com
๑.๓) คุณณัฏฐกรณ์ นะวะสด โทร. ๐๘๔-๕๔๓๓๙๖๒
Rx33_Nuth@hotmail.com
๑.๔) คุณพิสช์ณภัทร สุปิยณัฐฐา โทร.๐๘๗-๕๘๘๒๔๕๔
naraheye@hotmail.com
๑.๕) ศูนย์หรือตัวแทนใกล้บ้าน

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในแผ่นพับที่ได้แนบมาด้วยกันนี้

แสนคำอธิษฐานอันเป็นกุศล แสนความตั้งใจเพื่อส่วนรวม แสนไท ผู้รู้ตื่นจากภายใน หลอมรวมใจเป็น
พระปฏิมาคู่บ้านคู่เมือง เพื่อน้อมถวาย...
" พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย "


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "พลังจิตพิชิตภัยพิบัติ"
 หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ palungjitrescuedisaster@googlegroups.com
 หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ palungjitrescuedisaster+unsubscribe@googlegroups.com
 หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.com/group/palungjitrescuedisaster?hl=th

-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner