Saturday, September 27, 2008

เดินทางไปโรงเจ 26 กย 2551ชาวระบบ ออกเดินทางไปโรงเจระบบ

เห็นจะจะ พอออกไปปากซอย ระบบก็แจ้งรหัสมา ผ่านทะเบียนรถแท็กซี่
ทร 7111 ภาระหน้าที่

เอากันชัดๆ หน้าที่ของคนระบบจริงๆ

ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner